Saman tek vi vare på ressursane

Representantskapet

Eigarkommunane utøver si myndigheit i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapet si øvste myndigheit og handsamar rekneskap, budsjett, økonomiplan og andre saker som etter lova eller selskapsavtalen skal handsamast i representantskapet. Det er 11 faste medlemmar, og 11 vararepresentantar i representantskapet.

Her finn du ei oversikt over medlemmane 2019-2023: 

Innkallingar, sakspapir og møteprotokollar

2022:

2021:

2020:

2019: