Saman tek vi vare på ressursane

Forskrift Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk arbeidar i tråd med gjeldande forskrift. Forskrifta er vedteke av dei respektive kommunestyra i eigarkommunane Hareid, Ulstein, Sande og Herøy i 2017/2018.

Forskrifta har som formål å sikre ei miljømessig og økonomisk forsvarleg innsamling, transport og slutthandsaming av avfall frå hushaldningane i SSR sine eigarkommunar. I dette ligg også at ein skal arbeide for avfallsreduksjon og legge til rette for gjenvinning gjennom kjeldesortering. Forskrifta er ikkje til hinder for at SSR også kan arbeide med andre miljøtiltak i SSR sine eigarkommunar. Slike miljøtiltak skal ha samanhang med hushaldningar og deira behov, eller at kommunane vert samde om tiltak og prosjekt som i hovudsak rettar seg mot hushaldningar og kan styrast i regi av SSR.
 
Du kan laste ned forskrifta ved å trykke på linken under:

Forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS

barnehender held returpiler