Saman tek vi vare på ressursane

Møte i representantskapet i SSR

15. mai 2024 av Nina Sævik

Torsdag 23. mai er det tid for det halvårlege møtet i representantskapet i SSR. Her finn du saksdokumenta.

Representantskapet er selskapet si øvste myndigheit og handsamar rekneskap, budsjett, økonomiplan og andre saker som etter lova eller selskapsavtalen skal handsamast i representantskapet. Det er 11 faste medlemmar, og 22 vararepresentantar i representantskapet. I perioden 2023-2027 er desse valde inn.

Innkalling og sakspapir: