Foto. Glad gut med gulrot.

Matvett- kast mindre mat!

Kvart år kastar nordmenn over 300 000 tonn mat som kunne ha vore spist. ForMat er næringslivet si satsing for å redusere dette matsvinnet.

ForMat er eit prosjekt der daglegvarebransjen, næringsmiddelindustri, organisasjonar og myndigheiter samarbeidar om å kartlegge og begrense matsvinnet i Norge. Prosjektet er finansiert av næringslivet, Innovasjon Norge, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet med fleire.

Hovudmålet med ForMat-prosjektet er å redusere matsvinnet med 25 prosent innan 2015. For å få til det er det nødvendig både med meir kunnskap og konkrete tiltak.

ForMat-prosjektet består av fire delar:

1. Kartlegging. Kor stort er matsvinnet i Norge? Kartlegging blir gjennomført i 2010-2013

2. Nettverk. Samarbeid mellom aktørar i bransjen for å redusere matsvinnet innanfor spesifikke produktgrupper og verdikjeder.

3. Kommunikasjon. Resultat, ideer og erfaringar knytt til førebygging av matsvinnet i Norge skal bli kommunisert. Eigne undervisningsopplegg om matsvinn frå barnehage til vidaregåande opplæring.

4. Tiltak. Iverksette tiltak i verdikjeden som bidrar til reduksjon av matsvinn.

ForMat omfattar matsvinn frå næringsmiddelprodusentar, daglegvarehandel og forbrukarar. Matsvinn frå storhushaldning er ikkje omfatta av prosjektet.

Forskning
I tilknytning til ForMat-prosjektet skal det også gjerast forskning. Food Waste Prevention er eit fireårig forskningsprosjekt finansiert av Matprogrammet i Forskningsrådet, med Østfoldforskning, Nofima Mat og Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) som samarbeidspartnarar. Forskningsprosjektet vil søkje ny kunnskap om kvifor matsvinn oppstår, og kva som kan gjerast for å begrense dette. Prosjektet søkjer svar på kvifor forbrukarane kastar så mykje mat og kva betre rutiner, løysingar og samarbeid i bransjen kan gjere for å redusere matsvinnet.

Nytteverdien av ForMat
Hensikten med ForMat er først og fremst å redusere det som blir kasta av mat som eigentleg kunne ha vore spist, det vi definerar som matsvinn eller nyttbart matavfall. Sjølv om prosjektet lukkast i sine målsettingar, vil det framleis finnast store mengder matavfall. ForMat-prosjektet skal difor også arbeide for at dette matavfallet kan bli nytta best mulig som ein verdifull ressurs, til produksjon av biogass.